Du er her. Gamborg Sogns Jagtforening > Om foreningen > Vedtægter


Vedtægter for Gamborg Sogns Jagtforening

 

1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Gamborg Sogns Jagtforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Middelfart kommune.

 

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende og går forud for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

3.0 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.

3.2 At arbejde for bevarelse og forbedring af det naturgivende miljø som grundlag for en sund og artsrig fauna, herunder hensigtsmæssig brug af de selvfornyende, naturgivne ressourcer.

 

4.0 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage en hver uberygtet person.

 

5.0 Ophør

5.1 udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter § 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

5.4 Med medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6.0 Kontingent og hæftelse

6.1 medlemmer betaler et af generalforsamlingen årligt fastsat kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmer regler om kontingent reduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Maj måned. Forslag, der ønsker optaget på dagsordnen, skal være foreningen i hænde senest 1. Maj.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst to ugers varsel.

7.4 Dagsordnen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand eller kassere.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Eventuelt.

 

8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmer med mindst en uges varsel.

 

9.0 Afstemning

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afstemning sker skriftligt, hvis dirigent bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændring af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

10.0 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmer, har den overordnet ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3 Valgperioden er to år. Genvalg kan findested.

10.4 Formand og kassere vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6 Bestyrelsen udpeger to personer blandt lodsejerne, som observatører i bestyrelsen uden stemmeret. Valget gælder for to år.

10.7 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer dette.

10.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

10.9 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.10 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden – eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

 

11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelse i foreningen eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningen løbende dispositioner kan gives til kasseren.

12.0 Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret følger kalender året.

 

13.0 Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmer, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2 Revisorerne kan fortage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

14.0 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperioden udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

16.0 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, er vedtaget på en generalforsamling den 30. Maj 1991.


På 1991 bestyrelsens vegne:

Formand                                       

Kasserer                                       

Bestyrelsesmedlem                 

Bestyrelsesmedlem                 

Bestyrelsesmedlem                 

Lodsejerrepræsentant           

Lodsejerrepræsentant 

Bent Jørgensen

Hans Eiler Nicolaisen

Holger Klindt Andersen

Frank Pedersen

Jørgen Møllegaard Hansen

Johannes Larsen

Karl Due